Managementstatuut

Het College van Bestuur en het management van SOOOG werken volgens de ‘Code Goed Onderwijsbestuur PO’. Deze code is opgesteld door de PO Raad.
Conform artikel 31 van de Wet op het pirmair onderwijs (WPO) is het managementstatuut een nadere uitwerking van deze code. Het regelt de werkverhouding tussen het College van Bestuur en het management van SOOOG.