Het Integraal Kindcentrum in toekomstperspectief

Het Integraal Kindcentrum in toekomstperspectief

Terug naar Nieuws | Gepubliceerd op:

SOOOG en Kiwi hebben de intentie om de samenwerking tussen Stichting Kinderopvang KiWi en SOOOG te willen verankeren op bestuurlijk niveau en op locatieniveau.

SOOOG heeft haar toekomstvisie en ambities beschreven in de startnotitie “Het Integraal Kindcentrum, toekomstperspectief voor onderwijs en opvang”. Onze toekomstvisie en ambitie hebben de instemming van het management, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht. Wij zien met elkaar het belang van de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC) voor onze kinderen, ouders, professionals en scholen. Het is de richting die we als SOOOG op willen gaan: op weg naar eigentijds onderwijs en opvang in toekomstgerichte basisvoorzieningen, waar alle kinderen van 0 tot 12 (waar mogelijk tot 14) jaar komen om te leren, te ontwikkelen en te spelen. Waar ouders elkaar ontmoeten en partner zijn. Het bestuur en de directie van Stichting Kinderopvang KiWi en het College van Bestuur van SOOOG hebben in de afgelopen maanden verkennende gesprekken gevoerd met als doel de wenselijkheid van vergaande samenwerking te onderzoeken. De uitkomst van deze verkenning was positief en heeft geresulteerd in een intentieovereenkomst ‘Samenwerking Stichting Kinderopvang KiWi en Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen’ dat doorhet management, de GMR en de RvT wordt ondersteund. Binnenkort gaan directie, besturen en toezichthouder nader met elkaar de toekomst verkennen waarna de intentieverklaring zal worden getekend. Beide organisaties hebben de intentie om:

•   De samenwerking tussen Stichting Kinderopvang KiWi en SOOOG te willen verankeren op bestuurlijk niveau en op locatieniveau.

•   Op locatieniveau te willen samenwerken aan de ontwikkeling van kindcentra, bij voorkeur zo integraal mogelijk.

•   Onder IKC wordt verstaan een voorziening voor kinderen van 0 – 12 jaar (waar mogelijk tot 14 jaar), met een totaalaanbod op het gebied van onderwijs en kinderopvang op basis van de volgende uitgangspunten: één educatieve en pedagogische visie, met één integraal programma voor spelen en leren, uitgevoerd door één team dat bestaat uit medewerkers onderwijs en kinderopvang, met één leidinggevende voor een eenduidige aansturing op de locatie.

•   Het streven is om de huidige en toekomstige partners en samenwerkingsverbanden onder te brengen in deze nieuw te vormen samenwerking.

Deze samenwerking kan er voor zorgen dat de werkgelegenheid behouden blijft en zelfs nieuwe perspectieven bieden.