Expertisecentrum

Expertisecentrum

Terug naar Cluster 7 | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Grintweg 70
9675 HL Winschoten

Telefoon
0597-208002

Email
expertisecentrum@sooog.nl

Orthopedagoog
Ria Baars
r.baars@sooog.nl

Expertisecentrum SOOOG

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Doel van Passend onderwijs is dat voor alle leerlingen zo passend mogelijk onderwijs en de benodigde ondersteuning wordt gerealiseerd. Daarnaast is het nieuwe onderwijsstelsel bedoeld om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Daartoe werken we samen in het regionaal samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV PO). Voor SOOOG is dat samenwerkingsverband PO 20.01. SOOOG is met de invoering van Passend Onderwijs gestart met het  expertisecentrum, dat scholen ondersteunt in de vorm van handelingsgericht advies. Concreet betekent dit dat het schoolbestuur aan iedere leerling een passende onderwijsplek wil bieden. Dit kan een reguliere basisschool dan wel een vorm van speciaal (basis)onderwijs zijn. Alle scholen bieden voldoende aandacht en ondersteuning aan de leerlingen die bij het volgen van onderwijs iets extra’s of specifieks nodig hebben. Wanneer de extra ondersteuning die een leerling vraagt meer is dan een school kan bieden, kan de school een beroep doen op dit expertisecentrum van SOOOG.

Het expertisecentrum gaat uit van de leerkracht als professional. In het expertisecentrum zijn specialisten werkzaam zoals een orthopedagoog, ambulante begeleider, consultatieve begeleider etc. Zij bieden de leerkracht en de school ondersteuning in de vorm van onderzoek, consultatie, advies en begeleiding, zodat de leerkracht en de school dit weer kunnen vertalen in de ondersteuning die de leerling vraagt. Alle middelen die vanuit het samenwerkingsverband toegekend zijn, worden door SOOOG  ingezet voor passend onderwijs. Uiteindelijk hopen we dat onderwijs en zorg voor kinderen geboden gaat worden dat optimaal op elkaar aansluit.

Het expertisecentrum werkt nauw samen met ketenpartners; experts in en rondom de jeugdzorg. Nadere informatie over ontwikkeling en uitvoering van passend onderwijs kunt u o.a. lezen op www.passendonderwijsgroningen.nl. Voor een goede uitvoering van taken is het belangrijk dat de medewerkers van het expertisecentrum nauw samenwerken met de intern begeleiders en ketenpartners. Hierbij is het belangrijk dat er duidelijke werkafspraken gemaakt worden. Bij problemen met een leerling en/of een groep op school, is school leidend, bij monde van haar IB-er.

Soms zegt de basisschool dat uw kind beter op haar of zijn plek is in het speciaal (basis)onderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). De school is samen met deskundigen en in overleg met de ouders tot deze conclusie gekomen. Wat is het verschil tussen het SBO/SO en een gewone basisschool? In het SBO/SO wordt een onderwijsplan (OPP) op maat gemaakt(arrangement),  zodat uw zoon of dochter zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Dit gaat vaak in kleinere stapjes en kost meer tijd. Ook zijn de groepen in het SBO/SO kleiner en is er vaak extra ondersteuning in de vorm van een onderwijsassistent, orthopedagoog en maatschappelijk werker. De school vraagt bij samenwerkingsverband PO 20.01 of uw zoon of dochter naar het SBO/SO kan. Deze aanvraag heet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring wordt gedaan door het bestuur van SOOOG in samenspraak met school en het expertisecentrum. Als het kind een TLV heeft gekregen kan het starten in het SBO/SO.