SOOOG heeft vacatures!  Interesse?  Klik hier.

OBS de Waterlelie

OBS de Waterlelie

Terug naar Winschoten | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Albert Verweijstraat 1
9673 BL Winschoten

Telefoon
0597-354404

Email
obsdewaterlelie@sooog.nl

Website
www.obsdewaterlelie.nl

Contactpersoon
Bianca Ruiter
b.ruiter@sooog.nl

Clusterdirecteur
Pieky Jansen
p.jansen@sooog.nl

Op de Waterlelie willen we kinderen laten bloeien en met voldoende drijfkracht de wijde wereld insturen

De kernwaarden waar we ons onderwijs op baseren zijn: 

Plezier

We vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat. Alleen dan kan iedereen zich optimaal ontwikkelen. Dat betekent dat er plaats is voor humor binnen ons onderwijs, zowel tussen leerlingen en leerkrachten als tussen leerkrachten onderling en met ouders. Humor helpt ons ook te relativeren. Tegelijkertijd zijn we ons ook bewust van grenzen; dit geldt zowel voor leerlingen (school is niet alleen plezier, maar ook serieus werken) als voor de leerkrachten (er is ook een leven naast school).

Respectvol omgaan met elkaar

De kern van veiligheid in de omgang met elkaar ligt in respect: respectvol omgaan met elkaar. En dat betekent ook dat leerlingen leren dat ze elkaar niet moeten hinderen, pijn doen of schade berokkenen. Maar dit geldt natuurlijk evenzeer voor leerkrachten, schoolleiding en ouders.

Respectvol omgaan met elkaar gaat ook uit van een voldoende mate van tolerantie, het accepteren van elkaar zoals je bent. We zijn allemaal gelijkwaardig, wat niet betekent dat we allemaal gelijk zijn!

Betrokkenheid

Kinderen die betrokken zijn bij hun werk, maken doorgaans een goede ontwikkeling door.  Leerkrachten trachten de betrokkenheid te verhogen door aandacht te schenken aan een goede sfeer en goede relaties, aanpassing aan het niveau, zinvolle ‘werkelijkheidsnabijheid’ (vanuit echte situaties), voldoende activiteit en voldoende leerlingeninitiatief.

Ouderbetrokkenheid is voor ons onderwijs ook van groot belang. Wij trachten met ouders een educatief partnerschap aan te gaan, waarbij we in samenwerking het beste uit elk kind halen.

Zelfstandigheid en Verantwoordelijkheid

Voor ons is het heel belangrijk dat een kind leert zelfstandig te werken en zelfstandig problemen op te lossen. In de huidige maatschappij is het kunnen reproduceren van het juiste antwoord minder belangrijk dan het kunnen vinden van de juiste oplossing voor een probleem. Goed kunnen omgaan met zelfstandigheid vraagt echter ook om verantwoordelijkheid. Onze kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor zichzelf, voor anderen, voor hun werk en voor de materialen op school. 

Ontwikkeling

Er wordt rekening gehouden met de verscheidenheid van de kinderen, gezien de persoonlijkheid, begaafdheid en lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor alle kinderen. Ook de leerkrachten blijven zich ontwikkelen onder andere door middel van (team) scholing. In het onderwijs volgen ontwikkelingen elkaar snel op. Om mee te kunnen gaan met de tijd en kwaliteit te kunnen blijven bieden, vernieuwen we ons onderwijs regelmatig.

Duidelijkheid

Om ons onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven, moet er voor leerlingen, leerkrachten en ouders sprake zijn van continuïteit en duidelijkheid. Voor leerlingen betekent dit continuïteit in het onderwijsprogramma, vaste ritmes en gewoontes, duidelijke regels en afspraken. Voor leerkrachten betekent het duidelijkheid en continuïteit in het jaarprogramma, weten wat je te wachten staat en waar je aan toe bent, duidelijke regels en afspraken. Voor ouders betekent dit vooral duidelijkheid en continuïteit in de communicatie met school (zoals oudergesprekken, informatieavonden) en informatie vanuit de school (zoals schoolgids, nieuwsbrieven, incidentele briefjes). 

Collegialiteit en vertrouwen

Om bovenstaande punten te kunnen bereiken vinden we een hoge mate van collegialiteit zeer belangrijk. Collega’s kunnen elkaar ondersteunen bij vraagstukken en problemen. Collega’s kunnen veel van elkaar leren, ieder heeft zijn eigen expertise en kennis. Leerkrachten moeten bij elkaar te rade kunnen gaan, kennis kunnen delen door bijvoorbeeld intervisie en collegiale consultatie (bij elkaar in de les kijken). Niet alleen binnen obs de Waterlelie, maar ook met collega’s van andere scholen. Dit betekent dat er voldoende mate van vertrouwen moet zijn tussen de collega’s; zij moeten elkaar erkennen en waarderen.

Openheid

Communicatie binnen het team, maar ook met kinderen en met de ouders. We streven hierbij naar een open houding waarbij de nadruk ligt op aandacht voor elkaar en acceptatie van elkaars mening. Positief kritisch durven te zijn, ergens op terug durven te komen, luisteren naar elkaar, elkaar uit laten spreken en gelegenheid geven tot reactie, vinden wij erg belangrijk voor een heldere communicatie.

 

Downloads